ស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ខែសីហា និង៨ខែចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៦

អង្គរ៖ សេចក្តីប្រកាសជាព័ត៌មាន របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរជាស្ថិតិ នៃការចូលមកទស្សនាភ្ញៀវបរទេស ក្នុងខែសីហា

និង៨ខែចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៦ ដូចខាងក្រោម៖

received_1234155333303970

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More