អភិបាលក្រុងភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ !

ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដែលក្រុមការងារយើង ទទួលបាននៅរសៀលនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More