សេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវចាំបាច់ធ្វើ

ព្រះសីហនុៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយគោរពទៅតាមបទវិន័យ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែបន្តសហការចេញ ល្បាតតាមដងផ្លូវ កន្លែងធ្វើអាជីវកម្ម ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទោះស្ថិតក្នុងភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ

ពីព្រោះថាសេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវចាំបាច់ធ្វើ។

ព្រះសីហនុៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយគោរពទៅតាមបទវិន័យ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែបន្តសហការចេញ ល្បាតតាមដងផ្លូវ កន្លែងធ្វើអាជីវកម្ម ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទោះស្ថិតក្នុងភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពីព្រោះថាសេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវចាំបាច់ធ្វើ។

image image image image image image} else {

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More