តើវិញ្ញាសារ ថេរវេលា និងរបបពិន្ទុ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្ដេច?

វិញ្ញាសា ថេរវេលា និងរបបពិន្ទុ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ត្រូវបានកំណត់ ដូចខាងក្រោម ៖

វិញ្ញាសាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
១.គីមីវិទ្យា………….រយៈពេល ៩០ នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
២.ជីវវិទ្យា…………..រយៈពេល ៩០ នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
៣.រូបវិទ្យា…………..រយៈពេល ៩០ នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
៤.មុខវិជ្ជាជម្រើស..រយៈពេល ៦០ នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៥០
៥.អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ.រយៈពេល ៩០ នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
៦.ភាសាបរទេស….រយៈពេល ៦០ នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៥០
៧.គណិតវិទ្យា……..រយៈពេល១៥០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ១២៥

វិញ្ញាសាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
១.ភូមិវិទ្យា…………..រយៈពេល ៩០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
២.ប្រវត្តិវិទ្យា………..រយៈពេល ៩០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
៣.សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា…រយៈពេល ៩០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
៤.មុខវិជ្ជាជម្រើស…រយៈពេល ៦០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៥០
៥.គណិតវិទ្យា……..រយៈពេល ៩០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៧៥
៦.ភាសាបរទេស….រយៈពេល ៦០នាទី…ពិន្ទុ ០ ដល់ ៥០
៧.អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ.រយៈពេល១៥០នាទី.ពិន្ទុ ០ ដល់ ១២៥

ដោយឡែកមុខវិជ្ជាភាសាបរទេសដែលជាវិញ្ញាសាតាមស្ម័គ្រ ត្រូវយកពិន្ទុដែលសិស្សធ្វើបាន ដកនឹង ២៥ ។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ៖ ២២ សីហា ២០១៦ ។

 

}

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More