ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់ ជូនមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ៣៩រូប

1 ឆ្នាំ មុន 96 tnn_admin

តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ៨៤៧ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានសម្រេច តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់ ជូនមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ចំនួន ៣៩ រូប ដោយក្នុងនោះ៖
១.តម្លើងថ្នាក់ពីវរមន្ត្រីថ្នាក់លេខ ២ មកជា ថ្នាក់លេខ ១ ចំនួន ១០ នាក់ ។
២.តម្លើងថ្នាក់ពីវរមន្ត្រីថ្នាក់លេខ ៣ មកជា ថ្នាក់លេខ ២ ចំនួន ៧ នាក់ ។
៣.តម្លើងថ្នាក់ពីវរមន្ត្រីថ្នាក់លេខ ៤ មកជា ថ្នាក់លេខ ៣ ចំនួន ១២ នាក់ ។
៤.តម្លើងឋានន្តរសក្តិពីអនុមន្ត្រីថ្នាក់លេខ ១ មកជា វរមន្ត្រីថ្នាក់លេខ ៤ ចំនួន ១០ នាក់ ៕ ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ Ministry of Justice

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ