ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ឯកសារដែលអាច ចូលបោះឆ្នោតបាន ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើអោយការបោះឆ្នោត
2 ឆ្នាំ មុន 230 តូ សុផល

សូមបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ទាំងអស់ ចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ២០១៨