ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បុរសម្នាក់ ផឹកថ្នាំងអង់ឌ្រីន ប្រកាច់បែកពពុះមាត់ ដោយសារតែ…..
1 ឆ្នាំ មុន 72 tnn_admin

បាត់ដំបង៖ បុរសម្នាក់ឈ្មោះ សុខ ខេ ភេទប្រុស អាយុ២២ឆ្នាំ ផឹកថ្ថ្នាំអង់ឌ្រីន ពុលប្រកាច់បែកពពុះស្គុល