ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

William Guang៖ គួរមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ដាក់ទោស ការជេរប្រមាថទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ ជាតិសាសន៍ និងកិត្យានុភាពជាតិ
11 ខែ មុន 146 tnn_admin

ប្រធានបក្សខ្មែរក្រោក  William Guang ៖ គួរតែមានច្បាប់ដាក់ទោស ចំពោះ ការជេរប្រមាថទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ ជាតិសាសន៍ និងកិត្យានុភាពជាតិ ។