ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ខេត្តចំនួនពីរ បានទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះភ្លៀង ធ្វើឱ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្រ្តមួយចំនួន រងផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង 
54 នាទី មុន 0 tnn_admin

ខេត្តចំនួនពីរ បានទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះភ្លៀង ធ្វើឱ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្រ្តមួយចំនួន រងផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង https://tnnnews.info/archives/195165 Posted by TNN TV on Friday, 9 October 2020   បាត់ដំបង៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់ផ្នែកសឹករងភ្នំព្រឹក និងផ្នែកសឹករងសំពៅលូន